Нормативно-правові документи

 

 Нормативні документи, які регулюють роботу шкільної бібліотеки

 

 • 1.Закон України «Про освіту»
 • 2.Закон України «Про загальну середню освіту»
 • 3. Державна національна програма "Освіта" ("Україна XXI століття")
 • 4. Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»
 • 5. Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу
 • 6.Типові правила користування бібліотеками в Україні
 • 7.Типова посадова інструкція завідувача бібліотеки загальноосвітнього навчального
 • закладу
 • 8. Типова посадова інструкція  бібліотекаря загальноосвітнього навчального
 • закладу
 • 9. Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах
 • 10. Інструкція       про порядок доставки, комплектування та облік навчальної літератури
 • 11. Бібліотечна статистика    Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20-2000
 • 12. Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу
 • бюджетних установ
 • 13. Типова інструкція  про порядок списання матеріальних цінностей з балансу

бюджетних установ

 • 14. Інструкція зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать

 установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НВК

________П.М.Поліщук

Положення
про шкільну бібліотеку Добропільського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.№3-ДНЗ» Добропільської міської ради Донецької області

1. Загальні положення

1.1.Шкільна  бібліотека Добропільського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.№3-ДНЗ»  є його обов’язковим структурним підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час. Свою діяльність організовує спільно з педагогічним колективом, відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що затверджується директором школи.

1.2.НВК  забезпечує  правові,  організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання і поповнення фондів бібліотеки, гарантує їх цілісність, неподільність і не відчуженість. Приміщення, обладнання, майно бібліотеки утримується навчальним закладом на безстроковому і безплатному користуванні, оперативному управлінні.

1.3. У своїй діяльності шкільна бібліотека керується Законом України “Про освіту”, Законом України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, іншими законодавствами та підзаконними нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.4.Шкільна бібліотека своєю діяльністю сприяє реалізації державної політики у галузі освіти і культури; дотримується принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.

1.5. Дане Положення визначає рівень базисних вимог до бібліотеки НВК і підлягає конкретизації стосовно профільних, регіональних, організаційних особливостей та змісту роботи даного НВК.

1.6. Шкільна бібліотека доступна та безкоштовна для користувачів, якими є вчителі, вихователі, учні, працівники навчального закладу, батьки.

1.7.Шкільна бібліотека може надавати користувачам додаткові платні послуги згідно з чинним законодавством.

1.8. Шкільна бібліотека забезпечує  доступ до бібліотечних фондів .

2. Основні завдання

2.1. Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямів навчально-виховного процесу конкретного закладу у засвоєнні як програмних, так і позапрограмних вимог, у самоосвіті.

2.2. Розширення бібліотечно-інформаційних послуг на основі удосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи. Введення в роботу бібліотеки новітніх технологій.

2.3. Формування в учнів вмінь та навичок бібліотечного користувача, розкриття перед ними основних (модельних, базових) функцій бібліотеки, з’ясування прав і обов’язків користувача, вихованням поваги до правил користувача своєї і будь-якої бібліотеки, популяризації бібліотечно-бібліографічних знань.

2.4. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадського обов’язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.

2.5. Всебічне сприяння підвищенню фахової, педагогічної майстерності вчителів, вихователів, батьків шляхом популяризації педагогічної літератури і надання інформації про неї.

2.6. Бібліотечно-інформаційне забезпечення особистісних потреб користувачів у дозвілевій діяльності, у профорієнтаційному визначенні.

2.7. Виховання в учнів інформаційної культури – сталого прагнення до пошуку інформації, свідомого добору джерел, навичок систематизації та особистої оцінки.

2.8. Координація діяльності бібліотеки з громадськими організаціями, співпраця та взаємодія з освітянськими бібліотеками та мережею бібліотек інших систем і відомств.

3. Зміст роботи

3.1. Формує універсальний, з врахуванням профілю, бібліотечний фонд, який відповідає змісту навчання у навчальному закладі, його інформаційним і виховним функціям, запитам та інтересам користувачів, забезпечує його належне розміщення, облік і зберігання. В нього включаються: довідково-енциклопедичні, інформаційні видання з питань методики навчання, психології, підручники, навчальні посібники і дидактичні матеріали, художня література, періодичні видання, ноти, ізопродукція, кінодокументи, компакт-диски (оптичні носії), картографічні матеріали, видання, що вийшли друком як в Україні, так і за кордоном.

3.1.1. Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних і додаткових бібліотечних фондів, їх зберігання та реєстрацію.

3.1.2. Систематично аналізує використання бібліотечного фонду, веде роботу з його популяризації.

3.1.3. Обслуговує читачів у режимі абонементу та читального залу.

3.2. Формує і веде довідково-бібліографічний апарат, використовуючи традиційні і сучасні електронні носії інформації з метою багатоаспектного бібліографічного розкриття бібліотечного фонду.

3.2.1. Бере участь у створенні і використанні галузевих баз даних.

3.2.2. За допомогою комунікативних мереж бібліотека відіграє роль центрів інформації загальноукраїнських та світових баз даних.

3.2.3. Вивчає інформаційні потреби вчителів, вихователів, учнів, батьків, здійснює диференційоване обслуговування читачів, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової і масової роботи.

3.3. Засобами бібліотечної роботи популяризує книгу і читання, підвищує престиж освіченості і культурності, виходячи як з потреб суспільства, так і з природних прагнень особистості.

3.3.1. Складає і готує списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі закладу, виконує довідкову й інформаційну роботу шляхом масового, групового та індивідуального інформування.

3.3.2. Веде роботу з популяризації бібліотечно-бібліографічних знань серед учнів за допомогою проведення бесід, організації книжкових виставок, оглядів, лекцій, бібліотечних уроків, надання індивідуальних і групових консультацій тощо.

3.3.3. Спільно з вчителями та громадськими організаціями проводить читацькі конференції, літературні та музичні вечори, диспути, ігри та інші масові заходи.

3.3.4. Організовує та бере участь у науково-пошуковій та краєзнавчій роботі, що пов’язана з книгою, навчальним підручником та іншою формою інформації.

3.4. В межах своєї діяльності бере участь у навчально-виховному процесі в організації загальних, групових, класних, масових заходах, виставках та оглядах, передбачених планом роботи.

3.5. Координує і кооперує свою діяльність з бібліотеками інших навчальних закладів, систем і відомств щодо спільних дій та заходів в навчальній і дозвілевій діяльності.

3.5.1. Реалізує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою внутрішнього книгообміну та міжбібліотечного абонементу (МБА).

3.5.2. Вивчає і впроваджує в практику роботи кращий досвід бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів.

4. Управління, структура та штати

4.1. Відкриття бібліотеки здійснюється за наявністю відповідної матеріально-технічної, науково-методичної бази: приміщення, початкового книжкового фонду (навчального), книгосховища, абонементу, читального залу (кімнати), забезпечених необхідним бібліотечним обладнанням, бібліотечною технікою, комп’ютерами, охоронними і протипожежними засобами.

4.2. Забороняється використовувати приміщення бібліотеки для робіт не передбачених завданнями бібліотеки.

4.3. Загальне керівництво, створення необхідних умов для здійснення якісної та ефективної роботи, контроль за діяльністю бібліотеки, прийом на роботу бібліотечних працівників здійснює директор навчального закладу. Бібліотека навчального закладу не є юридичною особою. Вона може мати штамп, який містить в собі назву навчального закладу.

4.4. За організацію роботи бібліотеки, бібліотечних процесів несе безпосередньо відповідальність завідуючий бібліотекою, який підпорядковується директору навчального закладу, є членом педагогічного колективу і входить до складу педагогічної ради закладу.

4.5. Бібліотечні працівники підлягають атестації згідно з чинним законодавством.

4.6. Бібліотечний працівник повинен мати спеціальну бібліотечну або педагогічну освіту. Коло посадових обов’язків бібліотечного працівника визначається на підставі посадових інструкцій. Посадові оклади визначаються відповідно до діючих схем в межах асигнувань, передбачених на заробітну плату, відповідно кваліфікаційним вимогам.

4.7. Виконання робіт бібліотечним працівником, не передбачених даним Положенням, оплачується додатково або компенсується додатковими вихідними.

4.8. За домовленістю з директором і за наявності необхідної освіти, відповідно до чинного законодавства, бібліотечний працівник має право на педагогічне навантаження у школі: викладання окремих предметів, ведення гуртків і факультетів.

4.9. Режим роботи бібліотеки встановлюється директором навчального закладу відповідно до внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням змінності навчання. Один раз на місяць в бібліотеці встановлюється санітарний день.

4.10. Щоденно дві години робочого дня виділяється на виконання внутрішньої бібліотечної роботи.

4.11. Бібліотечний працівник забезпечує облік, зберігання і використання всіх одиниць фонду згідно з відповідними інструктивними матеріалами Міністерства освіти України і Міністерства культури та мистецтв України, несе відповідальність за зберігання фонду згідно з чинним законодавством.

4.12. Бібліотека працює згідно з планом роботи, затвердженим директором навчального закладу, який є складовою частиною плану навчально-виховної роботи закладу. Річний звіт бібліотеки є складовою частиною річного звіту закладу.

4.13. Придбання документів й інші витрати на утримання бібліотеки передбачаються за рахунок коштів закладу відповідно до встановлених нормативів. Використовуються також і цільові вклади (дотації місцевих органів, спонсорів, громадських організацій шефська допомога), надходження за додатково виконані бібліотекою роботи (послуги).

4.14. Методично-інформаційне керівництво бібліотекою, підвищення кваліфікації її працівників забезпечують органи державної виконавчої влади, що опікуються установами освіти, регіональні методичні центри, обласні інститути післядипломної освіти, Центральна освітянська бібліотека Інституту змісту і методів навчання Міністерства освіти України. Методичну допомогу бібліотеці надають Державна бібліотека України для дітей, Державна бібліотека України для юнацтва, районні, міські, обласні бібліотеки для дітей та юнацтва системи Міністерства культури і мистецтва України, спеціалізовані бібліотеки інших систем і відомств.

4.15. При бібліотеках працює читацький актив з числа учнів, вчителів і батьків, який допомагає працівникам бібліотеки у виконанні бібліотечної роботи.

4.16. Для вирішення актуальних питань діяльності бібліотеки на правах дорадчого органу може бути створена бібліотечна рада, до складу якої входять працівники бібліотеки, представники педагогічного колективу, бібліотек регіону, громадськості, а також батьки та учні.

5. Права, обов’язки та відповідальність

5.1. Бібліотека має право:

5.1.1. Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань зазначених у даному Положенні.

5.1.2. Розробляти правила користування бібліотекою та іншу регламентуючу документацію, що затверджується керівником навчального закладу.

5.1.3. Визначати згідно з правилами користування бібліотекою вид і розмір компенсаційного збитку, нанесеного користувачем.

5.2. Бібліотечні працівники мають право:

5.2.1. Брати участь в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом згідно з чинним законодавством. ( Пункт 5.2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти N 277 ( v0277281-99 ) від 04.08.99 )

5.2.2. На вільний доступ до інформації, пов’язаної із завданнями, що стоять перед бібліотекою, а саме: до навчальних програм, планів, роботи навчального закладу, його структурних підрозділів.

5.2.3. На підтримку з боку органів освіти різного рівня та адміністрації навчального закладу в організації підвищення кваліфікації працівників бібліотек, створення необхідних умов для їх самоосвіти, забезпечення участі в роботі методоб’єднань, наукових конференцій, семінарів з питань бібліотечно-інформаційної та культурно-масової роботи.

5.2.4. На атестацію згідно з нормативними актами Міносвіти України та Міністерства культури та мистецтва України.

5.2.5. На додаткову оплату праці згідно з чинним законодавством.

5.2.6. На щорічну відпустку в розмірі 24 календарних днів за відпрацьований рік та додаткову щорічну відпустку (до семи календарних днів) відповідно до колективного договору між працівниками та колективом загальноосвітнього навчального закладу. (Пункт 5.2.6 в редакції Наказу Міносвіти N 277 (v0277281-99) від 04.08.99)

5.2.7. На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників освіти і культури.

5.3. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за:

5.3.1. Виконання трудових обов’язків згідно з нормативно-правовими актами про працю в Україні та колективним договором середнього загальноосвітнього навчального закладу. (Пункт 5.3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти N 277 (v0277281-99) від 04.08.99)

5.3.2. Дотримання функцій, що передбачені цим Положенням.

5.3.3. Збереження бібліотечних фондів згідно з діючими законодавчими актами.

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІБЛІОТЕКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

1.      Загальні положення

1.1.       Бібліотека загальноосвітнього навчального закладу (надалі навчального закладу) є його обов'язковим структурним підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в уроч­ний, так і в позаурочний час. Свою діяльність організовує спільно з педагогічним колективом відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що затверджується директором закладу.

1.2.       Навчальний заклад забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання і поповнення фондів бібліотеки, гарантує їх цілісність, неподільність і невідчуженість. Приміщення, обладнання, майно бібліотеки утримується навчальним закладом на безстроковому і безоплатному користуванні та оперативному управлінні.

1.3.       У своїй діяльності бібліотеки керуються Законом України "Про освіту", Законом України "Про бібліотеку і бібліотечну справу", іншими законодавчими та підзаконними нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.4.       Бібліотека навчального закладу своєю діяльністю сприяє реалізації державної політики у галузі освіти і культури; дотримується принципів гуманізації і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.

1.5.       Положення визначає рівень базисних вимог до бібліотеки навчального закладу і підлягає конкретизації стосовно профільних, регіональних, організаційних особливостей та змісту роботи кожного конкретного навчального закладу.

1.6.       Бібліотека доступна та безкоштовна для користувачів, якими є вчителі, вихователі, учні, працівники навчального закладу, батьки.

1.7.       Бібліотека може надавати користувачам додаткові платні послу­ги згідно з чинним законодавством.

1.8.       Порядок доступу до бібліотечних фондів та іншої бібліотечної інформації, перелік основних послуг і умови їх надання визна­чаються правилами користування бібліотекою, які затверджуються директором навчального закладу, і складаються на основі типових правил користування бібліотекою.

2.      Основні завдання

2.1.       Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямів навчально-виховного процесу конкретного закладу у засвоєнні як програмних, так і позапрограмних вимог у самоосвіті.

2.2.       Розширення бібліотечно-інформаційних послуг на основі удосконалення традиційних і засвоєння нових форм та методів робо­ти. Внесення в роботу бібліотеки новітніх технологій.

2.3.       Формування в учнів умінь та навичок бібліотечного користувача, розкриття перед ними основних (модельних, базових) функцій бібліотеки, з'ясування прав і обов'язків користувача, вихованням поваги до правил користувача своєї і будь-якої бібліотеки, популяризації бібліотечно-бібліографічних знань.

2.4.       Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов'язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.

2.5.       Всебічне сприяння підвищенню фахової, педагогічної майстерності вчителів, вихователів, батьків шляхом популяризації педагогічної літератури і надання інформації про неї.

2.6.       Бібліотечно-інформаційне забезпечення особистісних потреб користувачів у дозвільній діяльності, профорієнтаційному визначенні.

2.7.       Виховання в учнів інформаційної культури – сталого прагнення до пошуку інформації, свідомого добору джерел, навичок систематизації та особистої оцінки.

2.8.       Координація діяльності бібліотеки з громадськими організація­ми, співпраця та взаємодія з освітянськими бібліотеками та мережею бібліотек інших систем і відомств.

3.      Зміст роботи

3.1.       Формує універсальний, з урахуванням профілю, бібліотечний фонд, який відповідає змісту навчання у навчальному закладі, його інформаційним і виховним функціям, запитам та інтересам кори­стувачів, забезпечує його належне розміщення, облік і зберігання. У нього включається: довідково-енциклопедичні, інформаційні видання з питань методики навчання, психології, підручники, на­вчальні посібники і дидактичні матеріали, художня література, періодичні видання, ноти, ізопродукція, кінодокументи, компакт-диски (оптичні носії), картографічні матеріали, видання, що вий­шли друком як в Україні, так і за кордоном.

3.1.1.           Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних і додаткових бібліотечних фондів, їх зберігання та реєстрацію.

3.1.2.           Систематично аналізує використання бібліотечного фонду, проводить роботу з його популяризації.

3.1.3.           Обслуговує читачів у режимі абонента та читальної зали.

3.2.       Формує і веде довідково-бібліографічний апарат, використовую­чи традиційні і сучасні електронні носії інформації з метою багатоаспектного бібліографічного розкриття бібліотечного фонду.

3.2.1.           Бере участь у створенні і використанні галузевих баз да­них.

3.2.2.           За допомогою комунікативних мереж бібліотека відіграє роль центрів інформації загальноукраїнських та світових баз даних.

3.2.3.           Вивчає інформаційні потреби вчителів, вихователів, учнів, батьків, здійснює диференційоване обслуговування читачів, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової і масової роботи.

3.3.       Засобами бібліотечної роботи популяризує книжку і читання. Підвищує престиж освіченості і культурності, виходячи як з потреб суспільства, так і з природних прагнень особистості.

3.3.1.           Складає і готує списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі закладу, виконує довідкову і інформаційну роботу шляхом масового, групового та індивідуаль­ного інформування.

3.3.2.           Веде роботу з популяризації бібліотечно-бібліографічних знань серед учнів за допомогою проведення бесід, організації книжкових виставок, оглядів, лекцій, бібліотечних уроків, надання індивідуальних і групових консультацій тощо.

3.3.3.           Спільно з вчителями та громадськими організаціями проводить читацькі конференції, літературні та музичні вечо­ри, диспути, ігри та інші масові заходи.

3.3.4.            Організовує та бере участь у науково-пошуковій та краєзнавчій роботі, що пов'язана з книгою, навчальним підручником та іншою формою інформації.

3.4.       У межах своєї діяльності бере участь у навчально-виховному процесі в організації загальних, групових, класних, масових за­ходів, виставок та оглядів, передбачених планом роботи.

 

3.5.       Координує і кооперує свою діяльність з бібліотеками інших на­вчальних закладів, систем і відомств щодо спільних дій і заходів у навчальній і дозвільній діяльності.

3.5.1.           Реалізує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою внутрішнього книгообміну та міжбібліотечного абонемента (МБА).

3.5.2.           Вивчає і впроваджує в практику роботи кращий досвід бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів.

4.      Управління, структура та штати

4.1.           Відкриття бібліотеки здійснюється за наявності відповідної матеріально-технічної, науково-методичної бази: приміщення, початкового книжкового фонду (навчального), книгосховища, абонемента, читальної зали (кімнати), забезпечених необхідним бібліотечним обладнанням, бібліотечною технікою, комп'ютерами, охоронними і протипожежними засобами.

4.2.           Забороняється використовувати приміщення бібліотеки для робіт, не передбачених завданнями бібліотеки.

4.3.           Загальне керівництво, створення необхідних умов для здійснення якісної і ефективної роботи, контроль за діяльністю бібліотеки, прийом на роботу бібліотечних працівників здійснює директор навчального закладу.

Бібліотека навчального закладу не є юридичною особою. Вона може мати штамп, який містить в собі назву навчального закладу.

4.4.           3а організацію роботи бібліотеки, бібліотечних процесів відповідає завідувач бібліотеки, який підпорядковується директору навчального закладу, є членом педагогічного колективу і входить до складу педагогічної ради закладу.

4.5.           Бібліотечний працівник повинен мати спеціальну бібліотечну або педагогічну освіту. Посадові обов'язки бібліотечного працівника визначаються на підставі посадових інструкцій. Посадові оклади визначаються відповідно до діючих схем у межах асигнувань, передбачених на заробітну плату, відповідно кваліфікаційним вимогам.

4.6.           Бібліотечні працівники підлягають атестації згідно з чинним законодавством.

4.7.           Виконання робіт бібліотечним працівником, не передбачених цим Положенням, оплачується додатково або компенсується додат­ковими вихідними.

4.8.           За домовленістю з директором і за наявності необхідної освіти, відповідно до чинного законодавства, бібліотечний працівник має право на педагогічне навантаження у школі: викладання окремих предметів, ведення гуртків і факультативів.

4.9.           Режим роботи бібліотеки встановлюється директором навчаль­ного закладу відповідно до внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням змінності навчання. Один раз на місяць у бібліотеці встановлюється санітарний день.

4.10.       Щоденно дві години робочого дня виділяється на виконання внутрішньої бібліотечної роботи.

4.11.       Бібліотечний працівник забезпечує облік, зберігання і вико­ристання всіх одиниць фонду згідно з відповідними інструктивними матеріалами Міністерства освіти України і Міністерства культури та мистецтв України, відповідає за зберігання фонду згідно чинного законодавства.

4.12.       Бібліотека працює згідно з планом роботи, затвердженим директором навчального закладу, який є складовою частиною плану навчально-виховної роботи закладу. Річний звіт бібліотеки є складовою частиною річного звіту закладу.

4.13.       Придбання літератури й інші витрати на утримання бібліотеки передбачаються за рахунок коштів закладу відповідно до встановлених нормативів. Використовуються також і цільові .вклади (дотації місцевих органів, спонсорів базових підприємств, громадських організацій, шефської допомоги та інші), надходження за додатково виконані бібліотекою роботи (послуги).

4.14.       Методично-інформаційне керівництво бібліотекою, підвищення кваліфікації її працівників забезпечують органи державної виконавчої влади, що опікуються установами освіти, регіональні методичні центри, обласні інститути післядипломної освіти, Центральна освітянська бібліотека Інституту змісту і методів навчання Міністерства освіти України. Методичну допомогу бібліотекам надають Державна бібліотека України для юнацтва, районні, міські, обласні бібліотеки для дітей та юнацтва системи Міністерства культури і мистецтва України, спеціалізовані бібліотеки інших систем і відомств.

4.15.       При бібліотеці працює читацький актив з числа учнів, учителів і батьків, який допомагає працівникам бібліотеки у виконанні бібліотечної роботи.

4.16.       Для вирішення актуальних питань діяльності бібліотеки на правах дорадчого органу може бути створена бібліотечна рада, до складу якої входять працівники бібліотеки, представники педагогічного колективу, бібліотек району, громадськості, а також батьки та учні.

5.      Права, обов'язки та відповідальність

5.1.       Бібліотека має право:

5.1.1.           Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань, зазначених у даному Положенні.

5.1.2.           Розробляти правила користування бібліотекою та іншу регламентуючу документацію, що затверджується керів­ником навчального закладу.

5.1.3.           Визначати згідно з правилами користування бібліотекою вид і розмір компенсаційного збитку, нанесеного корис­тувачем.

5.2.       Бібліотечні працівники мають право:

5.2.1.           Брати участь у керівництві загальноосвітнім навчальним закладом згідно з чинним законодавством.

5.2.2.           На вільний доступ до інформації, пов'язаної із завданнями, що стоять перед бібліотекою, а саме: до навчальних програм, планів, роботи навчального закладу, його структурних підрозділів.

5.2.3.           На підтримку з боку органів освіти, різного рівня та адм­іністрації навчального закладу, в організації підвищення кваліфікації працівників бібліотек, створення необхідних умов для самоосвіти, забезпечення участі в роботі методоб'єднань, наукових конференцій, семінарів із питань бібліотечно-інформаційної та культурно-масової роботи.

5.2.4.           На атестацію згідно з нормативними актами Міносвіти України та Міністерства культури і мистецтва України.

5.2.5.           На додаткову оплату праці згідно з чинним законодавством.

5.2.6.           На щорічну відпустку в розмірі 24 робочих днів та додаткову оплачувану відпустку (до 12 робочих днів) відповідно до колективного договору між працівниками та керівництвом загальноосвітнього навчального закладу.

5.2.7.           На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників освіти та культури.

5.3.       Бібліотечні працівники відповідають за:

5.3.1.           Виконання трудових відносин згідно з законодавчо-нормативними актами про працю в Україні та колективним договором середнього загальноосвітнього навчального закладу.

5.3.2.           Дотримування функцій, що передбачені цим Положенням.

5.3.3.           Збереження бібліотечних фондів згідно з діючим законодавством.

 

Про внесення змін і доповнень
до Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу

Наказ Міністерства освіти України

04.08.1999 р.                                                                                                                  № 277

Відповідно до статей 5.8 Закону України "Про відпустки" ст. 19 Закону України "Про загальну середню освіту" наказую:

1. Внести зміни до Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу (Наказ Міносвіти від 14.05.1999 р. за № 139*).                                                   

Пункт 5.2.1., викласти в редакції: "Брати участь в управлінні", і далі за текстом.

Пункт 5.2.6., викласти в редакції: "На щорічну відпустку в розмірі 24 календарних днів за відпрацьований рік та додаткову щорічну відпустку (до семи календарних днів) відповідно до колективного договору між працівниками та колективом загальноосвітнього навчального закладу”.

1.3. У пункті 5.3.1, слово "відносин" замінити словом "обов'язків", слова "законодавчо-нормативними" замінити "нормативно-правовими".

2. Цей Наказ опублікувати в "Інформаційному збірнику Міносвіти України".

3. Контроль за виконанням Наказу покласти на начальника управління гуманітарної освіти та виховання Лукашевича М. П.

 

Міністр освіти                                                                                      В. О. Зайчук

* Див.: Інформаційний збірник Міносвіти України, 1999, № 12, с. 5–11.

 

                     ТИПОВА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ БІБЛІОТЕКАРЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(в якості моделі для розроблення аналогічних інструкцій на місцях)

1. Загальні положення

1.1. Бібліотекар загальноосвітнього навчального закладу підпорядкований безпосередньо завідувачу бібліотеки.

1.2. Бібліотекар призначається і звільняється з посади директором загальноосвітнього навчального закладу за поданням завідувача бібліотеки.

1.3. На посаду бібліотекаря призначаються фахівці з вищою або середньою спеціальною освітою без урахування стажу роботи.

1.4. У своїй діяльності бібліотекар керується чинним законодавством України про культуру, освіту і бібліотечну справу; постановами Уряду України, які визначають розвиток культури; керівними документами органів управління з питань біб­ліотечної роботи; правилами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту; Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, даною Інструкцією.

2. Обов'язки

2.1. Сприяє формуванню бібліотечного фонду (вивчає стан фонду та читацький попит).

2.2. Бере участь в організації бібліотечного фонду:

 • здійснює технічне обробляння отриманих документів;
 • перевіряє правильність розстановки фонду;
 • здійснює заходи щодо збереження бібліотечного фонду, проводить його періодичні перевірки;
 • забезпечує належний контроль за документами, що видані користувачам.

2.3. Веде та редагує довідково-бібліографічний апарат.

2.4. Забезпечує диференційоване бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування:

 • обслуговує учнів, педагогів і батьків на абонементі та в читальному залі;
 • формує у користувачів навички незалежного бібліотечного користування, вчить грамотному пошуку інформації за каталогами, сприяє розвитку самостійності користувача в пошуку та оброблянні інформації;
 • веде індивідуальну та масову роботу з користувачами (бесіди, огляди, літературні вечори, читацькі конференції то що), яка стимулює читання;
 • проводить аналіз читацьких формулярів;
 • консультує педагогів і батьків з питань читання учнів та родинного читання.

 

2.5. Сприяє роботі учнівських об'єднань, товариств, які працюють у навчальних закладах.

2.6. Веде облік виконаної роботи.

2.7. Удосконалює традиційні та опановує новітні бібліотечні технології.

2.8. Постійно підвищує свій культурний, освітній та фаховий рівень.

2.9. Вивчає документи, що характеризують стан бібліотек освітянської галузі.

2.10.    Виконує окремі додаткові доручення професійного характеру.

 

3. Права

3.1. Брати участь в ознайомленні з планами навчально-виховної роботи закладу і плануванні роботи бібліотеки.

3.2. Брати участь у роботі районного методичного об'єднання. Брати участь у семінарах і конференціях з питань бібліо­течної роботи.

3.3. На представлення до різних форм заохочення.

4. Відповідальність

Бібліотекар несе відповідальність за:

4.1. Дотримання виробничої й трудової дисципліни, виконання обов'язків, передбачених посадовою інструкцією.

4.2. Збереження фонду бібліотеки.

4.3. Достовірність бібліотечної документації (інвентарна книга, книга сумарного обліку, щоденники роботи, акти надходження та списання документів).      

4.4. Дотримання у бібліотеці належного санітарно-гігієнічного стану і правил протипожежної безпеки.

 

 

  МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ                                                                Н А К А З  N 275 від 05.05.99                   Зареєстровано в Міністерстві      м.Київ                           юстиції України                                       8 липня 1999 р.  vd990505 vn275                       за N 449/3742             

Про затвердження Типових правил користування                      

бібліотеками в Україні

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінкультури          N 319 ( z0538-01 ) від 25.05.2001 )       

Відповідно до Закону України "Про  бібліотеки  і  бібліотечну справу" від 27 січня 1995 року ( 32/95-ВР )

Н А К А З У Ю:      1. Затвердити  Типові  правила  користування  бібліотеками  в Україні, що додаються.     2. Міністерству    культури   Автономної   Республіки   Крим, управлінням  культури  обласних,  Київської  та   Севастопольської міських   державних   адміністрацій,  бібліотекам  усіх  систем  і відомств здійснити потрібні заходи щодо впровадження нових Типових правил.     3. Визнати такими, що не застосовуються на території України, Типові  правила  користування  бібліотеками  в  СРСР,  затверджені Міністром культури СРСР N 01 від 03.01.1986 року.     4. Контроль  за  виконанням  цього наказу покласти на першого заступника Міністра М.В.Захаревича.  Міністр                                             Д.І.Остапенко                                                Затверджено                                        Наказ Міністерства культури                                        і мистецтв України 05.05.99                                        N 275                                       Зареєстровано в Міністерстві                                       юстиції України                                       8 липня 1999 р.                                       за N 449/3742                           Типові правила                користування бібліотеками в Україні      1. Загальні положення     1.1.  Типові   правила  користування  бібліотеками  в Україні розроблено  у  відповідності  до  Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну  справу"  (  32/95-ВР  ),  із змінами і доповненнями і поширюються  на  мережу  діючих  бібліотек  усіх форм власності та підпорядкування  і  організацію бібліотечної справи. ( Пункт 1.1 в редакції Наказу Мінкультури N 319 ( z0538-01 ) від 25.05.2001 )     1.2. На підставі  Типових  правил  кожна  бібліотека  України розробляє  власні  правила  користування відповідно до її статусу, цільового   призначення,   складу   користувачів,    спеціалізації бібліотечних фондів.      2. Права користувачів      2.1.  Кожний  громадянин  України  незалежно від статі, віку, національності,  освіти,  соціального  походження,  політичних  та релігійних  переконань,  місця  проживання,  а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території України, яке може бути у формі: абонемента (у тому числі міжбібліотечного),   системи   читальних   залів,    дистанційного обслуговування  засобами  телекомунікації,  бібліотечних  пунктів, пересувних  бібліотек.  (  Пункт 2.1 в редакції Наказу Мінкультури N 319 ( z0538-01 ) від 25.05.2001 )     2.2.  Іноземці  та  особи  без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне  обслуговування, що й громадяни України. ( Пункт 2.2 в редакції Наказу Мінкультури N 319 ( z0538-01 ) від 25.05.2001 )     2.3. Користувачі бібліотеки мають право:     безоплатно користуватися  інформацією  про склад бібліотечних фондів через  довідково-пошуковий  апарат  (крім  комерційних  баз даних);     безоплатно отримувати консультаційну  допомогу  в  пошуку  та виборі джерел інформації;     безоплатно отримувати в тимчасове користування  документи  із фондів бібліотеки,  крім документів,  придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки;     одержувати інформацію   з   інших   бібліотек,   користуючись каналами зв'язку;     користуватися іншими  видами послуг,  у тому числі на платній основі;     брати  участь  у  роботі  бібліотечних  рад.(  Пункт  2.3 в редакції Наказу Мінкультури N 319 ( z0538-01 ) від 25.05.2001 )     2.4. Користувачі мають право одержати  для  опрацювання  поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями,  документами підвищеного читацького  попиту,  періодикою  може  бути  зменшено  до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не  обмежується.  Кожна бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.     Спеціальні бібліотеки  можуть  установлювати  інші  терміни з урахуванням   контингенту   користувачів   і   специфіки   їхнього обслуговування.     2.5. Користувачі  мають  право  виносити  документи  за  межі бібліотеки,  якщо  вони записані у формулярі або іншому обліковому документі.     Термін користування  документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.     2.6. Рідкісні та цінні документи,  довідкові видання, а також видання,  одержані по МБА,  видаються для  користування  тільки  у читальному залі.     2.7.   При   наданні   користувачам   документів,  які  мають підвищений попит,  додому бібліотекою визначається розмір  коштів, що   передаються  користувачами  як  забезпечення  виконання  ними зобов'язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів.  За дітей   кошти   вносять   батьки  або  особи,  під  наглядом  яких перебувають діти.  Якщо  одержані  в  бібліотеці  у  такий  спосіб документи  не повертаються користувачами в зазначений термін і дії щодо їх повернення не мають результату,  то кошти зараховуються на поточний  рахунок  бібліотеки  і  використовуються на придбання чи оправлення  бібліотечних документів. ( Пункт 2.7 в редакції Наказу Мінкультури N 319 ( z0538-01 ) від 25.05.2001 )     2.8. У  разі  відсутності  в  бібліотечному  фонді  потрібних документів  користувач  має  право отримати їх (або копії) з інших бібліотек  через  МБА   чи   внутрішньосистемний   книгообмін   та міжнародний бібліотечний абонемент.     2.9. Особи,  які тимчасово проживають у  зоні  обслуговування бібліотечного  закладу,  мають  право  користуватися  тільки  його читальними   залами  або  одержати  документи  додому  у  порядку, зазначеному  в  пункті 2.7 Типових правил. ( Пункт 2.9 із змінами, внесеними  згідно  з  Наказом  Мінкультури  N 319 ( z0538-01 ) від 25.05.2001 )     2.10.  Користувачі  бібліотек  з  вадами  зору мають право на одержання документів на спеціальних носіях інформації через мережу спеціалізованих  та  інших  загальнодоступних бібліотек; ( Правила доповнено   пунктом  2.10  згідно  з  Наказом  Мінкультури  N  319 ( z0538-01 ) від 25.05.2001 )     2.11 користувачі  бібліотек  дитячого та юнацького віку мають право  на  бібліотечне  обслуговування  в   загальнодоступних   та спеціалізованих  бібліотеках;  (  Правила  доповнено  пунктом 2.11 згідно з Наказом Мінкультури N 319 ( z0538-01 ) від 25.05.2001 )     2.12 окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються  бібліотекою.  (  Правила  доповнено  пунктом  2.12 згідно з Наказом Мінкультури N 319 ( z0538-01 ) від 25.05.2001 )      3. Обов'язки користувачів      3.1. Для  запису до бібліотеки громадяни пред'являють паспорт або документ,  що його замінює,  фотокартку  (для  бібліотеки,  де видається    читацький   квиток),   ознайомлюються   з   правилами користування бібліотекою,  підписують зобов'язання їх виконувати й дають відомості для заповнення реєстраційної картки або читацького формуляра.     У разі   зміни  місця  проживання,  зазначеного  в  паспорті, користувач повинен негайно повідомити про це бібліотеку у місячний термін.  (  Абзац другий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінкультури N 319 ( z0538-01 ) від 25.05.2001 )     Діти й  підлітки  до  16  років  записуються  в бібліотеку на підставі документа,  який пред'являють їхні батьки,  установи  або особи, під наглядом яких перебувають діти.     3.2. У  разі  втрати  читацького  квитка  користувач  повинен заявити про це в бібліотеку, відшкодувати вартість його в розмірі, що  відповідає  витратам на його виготовлення, і отримати дублікат читацького  квитка.  (  Пункт  3.2  із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінкультури N 319 ( z0538-01 ) від 25.05.2001 )     3.3. Користуючись документами з  бібліотечного  фонду,  читач повинен  дбайливо  ставитися до них;  при одержанні документів має перевірити  їхню  кількість  та  наявність  пошкоджень  і  в  разі виявлення   дефектів   попередити   про   це   бібліотекаря,  який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку.  В  іншому разі   відповідальність   за   виявлені   у  книгах  дефекти  несе користувач.     3.4.  Кожний  документ,  виданий  на абонементі, фіксується в читацькому   формулярі  і  підтверджується  підписом  користувача. (  Пункт  3.4 в редакції Наказу Мінкультури N 319 ( z0538-01 ) від 25.05.2001 )     3.5.  Користувач,  який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки,  а  також  одержаний  через  МБА,  внутрішньосистемний книгообмін за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати   його   ринкову   вартість.   Розмір   відшкодування визначається   бібліотекою.   (   Пункт   3.5  в  редакції  Наказу Мінкультури N 319 ( z0538-01 ) від 25.05.2001 )     3.6. За  втрату  або  псування  документа  з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність  несуть  його  батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.     3.7. Користувач,   який    порушує    правила    користування бібліотекою,  позбавляється  права  відвідувати  її на термін,  що визначається бібліотекою.  Матеріали про злісне  порушення  правил користування  бібліотекою  можуть  бути  передані до суду згідно з чинним законодавством України.     3.8. Користувачі в бібліотеці мають дотримувати тиші. Особи в нетверезому  стані  й  неохайному   вигляді   до   бібліотеки   не допускаються.  Палити дозволяється тільки в спеціально відведеному місці.     3.9.  Документи,  одержані  з  фондів  бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування  документами  сплачується пеня за кожний прострочений день.  Розмір  пені  визначається бібліотекою. ( Правила доповнено пунктом  3.9  згідно  з Наказом Мінкультури N 319 ( z0538-01 ) від 25.05.2001 )     3.10 Користувачі  несуть  відповідальність за несанкціоноване використання  створених  бібліотекою  баз  даних,  інших  об'єктів інтелектуальної  власності  згідно  із  законодавством.  ( Правила доповнено   пунктом  3.10  згідно  з  Наказом  Мінкультури  N  319 ( z0538-01 ) від 25.05.2001 )      4. Обов'язки бібліотек з обслуговування користувачів      Бібліотеки зобов'язані:     інформувати користувачів  про  всі  види послуг,  що їх надає бібліотека,  в т.ч.  й платні, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України N 534 ( 534-97-п ) від 05.06.97;     створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;     дбати про культуру обслуговування користувачів;     формувати в  користувачів потребу в інформації,  користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;     задовольняти потреби  в  створенні  при бібліотеках читацьких об'єднань, клубів за інтересами;     систематично здійснювати  контроль  за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;     не  використовувати  відомості про користувачів бібліотеки та їх  інтереси  з  будь-якою  метою,  крім  наукової,  без їх згоди; (  Розділ 4 доповнено абзацом 8 згідно з Наказом Мінкультури N 319 ( z0538-01 ) від 25.05.2001 )     ураховувати читацькі запити при формуванні фонду,  проведенні масових заходів;     створювати читацькі ради;

     звітувати перед користувачами бібліотеки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


1
2
3
4
5