Методична робота

Учителя учителей

 

 

Ян Амос Коменский (1592 - 1670).

Выдающий чешский педагог стал фактически «отцом» педагогической науки. Это он более трехсот лет тому назад разработал современную классно-урочную систему обучения и многие правила работы учителя с детьми. И ученые и учителя – практики до сих пор используют в своей работе его выдающийся труд «Великая дидактика», положивший начало становлению педагогики как наука.

 

 

 

 

Лев Николаевич Толстой (1828 - 1910)

Оригинальные педагогические идеи выдвигает известный писатель , мыслитель и педагог Лев Николаевич Толстой , который в своем имении Ясная Поляна Тульской губернии организовал начальную школу для детей крестьян и реализовал там свои идеи об обучении и воспитании.

 

 

 

 

Антон Семенович Макаренко (1888 - 1939).

 Имя А.С.Макаренко известно каждому в нашей стране и за рубежом. Его главная заслуга состоит в разработке теории воспитания в коллективе, которую он успешно применил в практической воспитательной работе в детской колониях в 20 – 30-е гг.

    Одним из центральных принципов педагогической системы А. С. Макаренко был принцип  гуманизма, который заключался в формуле «как можно больше требования к человеку и как можно больше уважения к нему»

 

 

 

Василий Александрович Сухомлинский  (1918-1970)

Украинский педагог, писатель, поэт, публицист. Сухомлинский создал оригинальную педагогическую систему, основывающуюся на принципах гуманизма, на признании личности ребёнка высшей ценностью, на которую должны быть ориентированы процессы воспитанияи образования, творческая деятельность сплочённого коллектива педагогов-единомышленников и учащихся.

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації

щодо планування роботи шкільної бібліотеки

 

Планування визначає основні напрями роботи бібліотеки на певний період і на перспективу, що забезпечує єдність діяльності бібліотеки.

Плани роботи бібліотеки поділяються на перспективні (2-5 років) і поточні (річні, квартальні, плани на місяць).

Для всіх шкільних бібліотек обов’язковим є річний план роботи (з 1 вересня до 31 серпня). Відповідно до «Положення про бібліотеку загальноосвітньої школи» річний план шкільної бібліотеки є складовою частиною плану роботи школи на навчальний рік. Характерна особливість плану – залежність його від проблем, завдань, профілю школи.

Сьогодні план роботи шкільної бібліотеки менш уніфікований, але загальні вимоги до його складання стають обов’язковими.

Поточне планування відображає конкретні цілі і задачі даного навчального року.

 

1.     Умови складання оптимального плану роботи шкільної бібліотеки на навчальний рік:

-         об’єктивна оцінка рівня, на якому знаходиться робота даної бібліотеки на початок нового навчального року;

-         об’єктивне уявлення про рівень, якого необхідно досягти до кінця навчального року;

-         вибір реальних форм, методів роботи, оптимальної кількості масових заходів;

-         тісний взаємозв’язок і координація роботи з адміністрацією школи, РМК, методичним об’єднанням шкільних бібліотекарів.

 

2.     Загальні принципи планування:

-         принцип системності, комплексності (план – це система роботи бібліотеки, а не перелік окремих заходів);

-         принцип науковості (план складається на раціональному розподілі функціональних обов’язків, на нормативах роботи бібліотеки);

-         принцип сучасності (врахування інноваційних підходів до популяризації книги і бібліотеки);

-         принцип наступності (використання необхідних в умовах даної школи і бібліотеки форм і методів роботи).

 

3.     Етапи складання річного плану шкільної бібліотеки:

-         аналіз досягнутого рівня роботи, аналіз творчого потенціалу бібліотеки;

-         складання проекту плану бібліотеки, узгодження масових заходів із планом школи;

-         аналіз стану роботи бібліотеки (аналіз недоліків, успіхів; визначення, формулювання основних завдань, розділів на навчальний рік; узгодження плану та його затвердження директором школи).

 

4.     Вимоги до річного плану:

-         реальний, конкретний, чіткий, мобільний;

-         відповідає завданням конкретної школи;

-         складання за чіткою схемою;

-         є невід’ємною частиною річного плану роботи всієї школи;

-         включає основні показники роботи, статистичні дані про роботу бібліотеки;

-         в розділах плану повинні бути зазначені терміни використання, прізвища виконавців;

-         у плані передбачається робота читального залу (якщо є такий);

-         титульний лист включає повну назву школи, бібліотеки, навчальний рік, підпис директора школи, дату підпису, печатку.

 

5.     Вимоги до складання річного плану шкільної бібліотеки:

-         річний план складається на один навчальний рік;

-         план має бути складений у травні-червні; узгоджений із директором школи, із заступником директора школи – куратором шкільної бібліотеки;

-         в річному плані обов’язково необхідно передбачити резерв часу на виконання непередбачених робіт (наприклад, підготовка районних заходів; незаплановані звіти, довідки, хвороба, сесія бібліотекаря та інше);

-         проект плану обговорюється з керівником районного методичного об’єднання шкільних бібліотекарів, враховує заходи. Які планує районна дитяча бібліотека;

-         вивчаються методичні рекомендації до складання плану (методичне об’єднання шкільних бібліотекарів, журнал «Шкільна бібліотека», газета «Шкільна бібліотека плюс»);

-         план обов’язково включає звіт за минулий рік (показники: кількість читачів, фонд бібліотеки – підручники, книги, кількість відвідувань, книговидача). Підстава: щоденник роботи шкільної бібліотеки, сумарна книга підручників, сумарна книга книг;

-         до складання плану повинен бути творчий підхід;

-         необхідно планувати інвентаризацію підручників (травень), інвентаризацію книг (1 раз на 5 років); редагування каталогів, картотек (технічне, методичне); створення нових тематичних картотек, тематичних папок;

-         плани роботи шкільних бібліотек повинні бути різними (рівень бібліотеки на даному етапі; рівень професійної майстерності бібліотекарів; рівень досвіду бібліотекарів);

-         розділи плану складаються у текстових та таблично-цифрових формах;

-         показники з основних напрямків діяльності бібліотеки доповнюють загальні завдання;

-         планові завдання повинні бути зв’язані зі штатним розкладом, річними нормами робочого часу;

-         шкільна бібліотека не планує кількість читачів, відвідувань, книговидачу; а також не треба планувати кількість книжкових виставок, бесід, оглядів літератури;

-         план розвитку матеріальної бази повністю залежить від реальних можливостей школи.

 

6.     Орієнтовна структура річного плану роботи шкільної бібліотеки.

-         основні завдання шкільної бібліотеки на навчальний рік;

-         основні напрямки роботи шкільної бібліотеки;

-         показники роботи за минулий навчальний рік;

-         оформлення і обладнання шкільної бібліотеки;

-         формування та організація книжкового фонду, фонду підручників, фонду періодики. Зберігання бібліотечного фонду;

-         довідково-біографічна та інформаційна робота. Організація каталогів і картотек;

-         обслуговування вчителів; методична робота;

-         обслуговування учнів і популяризація літератури;

-         масова робота;

-         робота з батьками.

 

7.     Доповнення до річного плану:

-         тематика бібліотечних уроків;

-         план роботи Ради бібліотеки;

-         план роботи бібліотечного активу.

 

8.     План роботи на місяць:

Досвід роботи показує, що складання плану роботи на місяць полегшує планування роботи бібліотеки.

План на місяць повинен бути деталізований, чіткий, він відображає заходи, які пов’язані з календарем знаменних і пам’ятних дат (тематичні вистави, підбірки літератури, тижні літератури, екології, предметні тижні, космосу, історії ті інше). У місячному плані роботи відображаються заходи, які не можливо передбачити у річному плані роботи

 


1
2